Reference přeprav

1. Přeprava papírenské štěpky pro společnost Wood&Paper a.s.

Jedním z našich největších zákazníků, v přepravě využívající systém Innofreight, je společnost Wood&Paper a.s.. Přeprava je uskutečňována v ucelených vlacích nasazených na vnitrostátních přepravách a vývozu do Rakouska. Roční objem přepravené štěpky tímto systémem se pohybuje okolo  440 000 tun.

2. Přeprava biomasy a kalů pro společnost Plzeňská teplárenská a.s.

Po několika měsíčních jednáních se rozjely přepravy biomasy do Plzeňské teplárenské po železnici. Ve spolupráci s dodavateli biomasy bylo vytipováno několik lokalit, ze kterých lze dodávat biomasu po kolejích. Aktuální počet stanic v projektu je 26. Nakládku je nutno velmi pečlivě časově plánovat, s ohledem na absenci stálých čet v některých stanicích a hlavně na požadavcích (možnostech) odesílatelů. V samotném areálu teplárny jsou kontejnery vysypávány pomocí vidlicového vozíku s otočným zařízením přímo na určené místo. Celý proces je tedy maximálně efektivní i ve vnitropodnikové logistice. Doposud se podařilo převést přes 60 tisíc tun biomasy. Což je okolo 2 500 kamionů, které nemusely absolvovat cestu centrem Plzně. Zdůrazňuje se tím tedy ekologický princip samotného spalování biomasy. Tato přeprava byla v roce 2012 oceněna v soutěži Volná cesta, vyhlašované Ministerstvem dopravy, Zvláštní cenou Ministerstva životního prostředí za podporu využívání obnovitelné energie a za ochranu před splodinami z nákladní automobilové přepravy.

3. Přeprava speciálního paliva Geobal pro společnost PURUM s.r.o.

K přepravě speciálního paliva Geobal pro společnost PURUM s.r.o. bylo použito 132 kontejnerů typu Hardtop, tedy kontejnerů s pevným krytem. Během 3 měsíců v roce 2011 bylo přepraveno, pomocí dvou ucelených vlaků o 20 vozech, 110 000 tun tohoto materiálu z Moravskoslezského do Ústeckého kraje.

4. Vysočany

Projekt odvozu sutin a zeminy, která se vytěžila v rámci sanace bývalého areálu ČKD Elektrotechnika v pražských Vysočanech. Zemina spolu se zbylou železobetonovou sutí byla speciálním strojem rozdrcena a následně bagrem přímo nakládána do přistavených železničních vozů s kontejnery. Přes prostorové omezení vlečky areálu se podařilo naložit jeden ucelený vlak o tisíci tunách denně. Bylo odvezeno celkem 23 000 tun materiálu během jednoho měsíce, a nahradila se tak jízda min. 1000 kamionů (v loženém stavu), která by jinak jezdila v hustě obydlené částí pražských Vysočan.

5. Kontaminovaná zemina

Realizace projektu na vyčištění skládky kontaminovaného materiálu ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Na přepravu byly použity dva ucelené vlaky o 16 vozech s kontejnery XXL. Každý den se nakládal jeden ucelený vlak. Celkem bylo odvezeno 63 000 tun kontaminované zeminy za 3 měsíce.

6. Přeprava papírenské štěpky pro společnost Wood&Paper a.s.

Nakládka skupiny 5-ti vozů s kontejnery Innofreight 2 x týdně z Čáslavi do Hněvic. Měsíční objem 40 vozů (1 600 tun). Brutto hmotnost skupiny 350 tun, netto 200 tun. Skupina 5-ti vozů nahradí jízdu 8 kamionů.