INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) si Vás tímto ČD Logistics, a.s., IČO 27906931, se sídlem Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, Praha 1 – Nové Město (dále jako „ČD Logistics“ nebo také jako „správce“), jakožto správce osobních údajů, dovoluje informovat o relevantních skutečnostech vztahujících se ke zpracování Vašich osobních údajů. ČD Logistics si plně uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů a klade vysoký důraz na dodržování Vašich práv vztahujících se ke zpracovávaným osobním údajům.

ČD Logistics, jakožto správce Vašich osobních údajů, zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázaná, a v souladu s právními předpisy České republiky.

Vaše osobní údaje ČD Logistics zpracovává transparentním způsobem. V souladu s Nařízením kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

1. Právo na přístup ke svým osobním údajům
2. Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů, pokud zjistíte, že ČD Logistics o Vás zpracovává nepřesné a/nebo neúplné osobní údaje
3. Právo na výmaz Vašich osobních údajů, Vaše osobní údaje budou ze strany ČD Logistics vymazány za předpokladu, že:
(a) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
(b) Jste odvolali souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
(c) Vznesete námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, a neexistují-li žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého
marketingu,
(d) Vaše osobní údaje zpracovává ČD Logistics protiprávně,
(e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU, ČR nebo jiného členského státu, které se na ČD Logistics vztahuje
(f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

4. Omezení zpracování Vašich osobních údajů
5. Vznést námitku proti zpracování
6. Právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci
7. Podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že ČD Logistics při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s právními předpisy.

Vzhledem k tomu, že na ČD Logistics nedopadá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. Nařízení, nebyl tento pověřenec společností ČD Logistics jmenován. V případě dotazů a/nebo žádostí vztahujících se k Vašim osobním údajům je možné ČD Logistics kontaktovat emailem: info@cdcargologistics.cz.

ČD Logistics si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit Vaši identitu jakožto žadatele opředmětná práva.

Vaše žádost a/nebo dotaz bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti a/nebo dotazu. Nebude-li možné lhůtu jednoho měsíce dodržet, bude přiměřeně prodloužena, nejdéle však na další dva měsíce.

Váha: 
0